Tweede Kamer hoort Stichting Otterstation Nederland ivm CITES

11-9-2007

De vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigde de Stichting Otterstation Nederland (SON) uit om in verband met CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) commentaar te leveren op de herintroductie van de otter. De SON benadrukte dat de vele miljoenen euro's die besteed zijn aan milieuherstel, natuurontwikkeling en de aanleg van faunavoorzieningen tot spectaculaire resultaten hebben geleid. Het Rijk, Provincies, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en it Fryske Gea mogen trots zijn op de behaalde resultaten. De SON liet echter weten in het geheel niet tevreden te zijn over de omgang met de otters die voor de herintroductie werden aangeleverd. De SON toonde aan dat de zorgplicht voor deze dieren vanuit CITES, de internationale richtlijnen voor herintroductie van de IUCN en de nationale Flora en Fauna wetgeving niet vervuld is. Er zijn diverse onverantwoorde beslissingen genomen, die te veel otters onnodig noodlottig zijn geworden.

Naar aanleiding van vragen van een van de Kamerleden, stelde de SON de volgende aanbevelingen voor:

1.De CITES commissie moet niet alleen vóóraf een herintroductie beoordelen, maar zal deze ook tijdens de herintroductie moeten volgen c.q. beoordelen en een rol moeten spelen in de evaluatie van een herintroductie na afloop.

2. Er moet eveneens een tussentijdse evaluatie plaatsvinden, waarin naast externe deskundigen ook politici vertegenwoordigd zijn.

3. De rol van opdrachtgever en opdrachtnemer moet strikt gescheiden zijn. In het begin was het Ministerie van LNV zowel opdrachtgever als projectleider. Dit werd begin 2006 gecorrigeerd, maar vervolgens werd SBB als projectleider aangewezen. De herintroductie werd gemonopoliseerd door de aan LNV gerelateerde organisaties SBB en Alterra. Andere relevante partijen moeten vertegenwoordigd zijn en niet op afstand geplaatst worden.

De volgende aanvullende opmerkingen werden door de SON tijdens de vragenronde gemaakt:

De herintroductie kan in andere gebieden (o.a. Friesland) alleen doorgang vinden als ook daar de ontsnippering goed geregeld is en de fuiken voorzien zijn van de z.g. stopgrids. Voor het westen en zuiden van het land is de waterkwaliteit ook nog steeds een knelpunt.

Een herintroductie is niet eenvoudig vanwege de vele, verschillende belangen en stakeholders. Een goede, onafhankelijke en deskundige projectleider is noodzakelijk. Deze is er tot op heden niet geweest. Bij LNV, SBB en Alterra was (en is er nog steeds) onvoldoende kennis aanwezig over de diersoort otter.

Ander nieuws