Otterpopulatie groeit gestaag, wel veel verkeersslachtoffers

3-1-2020

Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Nederlandse otterpopulatie genetisch gemonitord. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden wat betreft de ontwikkeling van de genetische status van de populatie en van demografische processen van geboorte en sterfte en van immigratie en emigratie. Deze vorm van monitoring, waarbij gebruik wordt gemaakt van DNA geïsoleerd uit uitwerpselen en doodvondsten, maakt het tevens mogelijk veranderingen in de ruimtelijke verspreiding en de populatieomvang te volgen. Op basis van de DNA-profielen aangetroffen tijdens de monitoringsronde van 2018/2019 wordt de populatieomvang geschat op ca. 360 dieren.

Daarmee groeit de populatie gestaag, vooral door verdichting binnen de huidige leefgebieden. Het aantal verkeersslachtoffers is het afgelopen jaar (2018) sterk gestegen, sterker dan de geschatte groei van de populatie. Een lijst met de belangrijkste knelpuntlocaties is geactualiseerd. De totale genetische variatie lijkt zich te stabiliseren, net als de gemiddelde genetische variatie binnen individuen. Het belang van immigratie van otters vanuit Duitse leefgebieden is onverminderd groot. Dit laatste vindt weliswaar nog slechts incidenteel plaats, maar afgelopen jaar wat vaker dan voorheen. Hoopvol is vooral ook het feit dat sprake lijkt van verschillende immigratieroutes: zowel via Groningen als via Overijssel en Gelderland.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Wageningen University & Research. Het is een verplichting op grond van de door ons gewonnen rechtszaken enkele jaren geleden, het z.g. Otter arrest. Op grond hiervan moest de Rijksoverheid allerlei maatregelen nemen op plaatsen waar otters veelvuldig werden overreden (o.a. het aanleggen van fauna tunnels onder wegen), maar de rechtbank gaf tevens aan dat er een goede jaarlijkse monitoring moet plaatsvinden.

Ander nieuws